Нова спеціалізація "Сталий розвиток та глобальне управління"

Вперше на факультеті другої вищої та післядипломної освіти ННК ІПСА відкривається набір в магістратуру зі спеціальності "Адміністративний менеджмент", нова спеціалізація сталий розвиток та глобальне управління. Строк навчання 1,5 роки

Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» ( Institute for Applied System Analysis (IASA) of National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”)

Структура об'єднаної навчальної програми підготовки магістрів та кандидатів наук ( докторів філософії): «Сталий розвиток та державне управління: глобальний та регіональний контексти» на 2008/2010 навчальні роки (3 семестри, 1.5 роки) ( Curriculum of Joint Degree Program in Sustainable Development and Governance: Global and Regional Contexts); 2008/2010 academic years, 3 semesters1.5 years)

Cпеціальність: 8000007– Адміністративний менеджмент

Спеціалізація: «Сталий розвиток та державне управління: глобальний і регіональний контексти» ( Sustainable Development and Governance: Global and Regional Contexts )

Освітня-кваліфікація: - Магістр наук/Кандидат наук ( Master of Science MS/Philosophy doctor – Ph . D )

Адресa: 37 Проспект Перемоги , 03056, Київ, Україна

Телефони: +38 (044) 236-3987, +38 (044) 241-6893, +38 (044) 241-8723

Факс: +38 (044) 241-6685

e-mail: ipsa@ntu-kpi.kiev.ua

Website: www.ipsa.edu.ua

Керівник підрозділу: Професор Юрій Зайченко

Директор освітньої програми: Професор Геннадій Статюха

Менеджери програми: Ірина Шубенкова, Олексій Пасічний

Опис програми

Головною метою об'єднаної програми навчання магістрів/кандидатів наук (докторів філософії) в галузі сталого розвитку та державного управління в глобальному і регіональному контекстах є підготовка менеджерів вищого рівня та системних аналітиків, спроможних приймати науково обґрунтовані та практично доцільні рішення на державному та муніципальному рівнях, на рівні управління великими компаніями та підприємствами, спрямовані на сталий розвиток окремо взятого регіону з урахуванням глобальних процесів.

Програма забезпечує отримання теоретичних знань та методологічних моделей як інструментарію для практиків, науковців, інженерів, а також магістрантів, які мають за мету продовжити освіту, щоб отримати більш високий кваліфікаційний і науковий рівень кандидата наук (доктора філософії). Для цього, в рамках магістерської програми передбачені необхідні блоки (курси, дослідження), які спрямовані на освітньо наукову кандидатську програму (програму доктора філософії). Студенти, які успішно проходять підготовку за магістерської програмою і бажають продовжити навчання та виконання досліджень автоматично зараховуються до аспірантури (на програму доктора філософії).

Таким чином, ще одною метою студентів, що навчаються за цією програмою, є підготовка до наступного освітнього етапу - захисту кандидатської дисертації (дисертації доктора філософії) після обов'язкового захисту дисертації магістра з адміністративного менеджменту. Підготовка і захист кандидатської дисертації (дисертації доктора філософії) можливі за однією з трьох наукових спеціальностей:

 • 01.05.04 Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (для студентів, що зацікавлені в підсиленій підготовці і дослідженнях в галузі системної аналітики та спеціальних розділів математики в контексті сталого розвитку);
 • 09.00.03 Соціальна філософія та філософія історії (для студентів, орієнтованих на дослідження суспільних явищ і процесів в контексті сталого розвитку);
 • 21.06.01 Екологічна безпека (для студентів, орієнтованих на проведення досліджень в галузі сталого екологічного розвитку).

Навчальна програма складається з нормативної частини (9 кредитів обов'язкових курсів), варіативної частини (40 кредитів обов'язкових курсів) та 6 кредитів вибіркових курсів, які залежать від спеціальності студентів та їх спрямованості на подальші дослідження під час підготовки кандидатської дисертації (дисертації доктора філософії). На наукову роботу та підготовку магістерської дисертації програмою передбачено 35 кредитів. Всього за 1,5 – річний термін навчання для отримання освітньо-наукового рівня магістра студенти мають набрати 84 кредити. Студенти, які бажають продовжити навчання та дослідження за програмою кандидата наук (доктора філософії) мають набрати – 90 кредитів.

Підготовлений за спеціальністю «Сталий розвиток та державне управління: глобальний і регіональний контексти» магістр повинен:

 • шляхом дослідження великої кількості проблем, ідей, правил і підходів, які визначають стан глобального суспільства, вивчаючи його норми, його зростаючу роль, а також політичні, соціальні, економічні, екологічні та етичні наслідки, вміти робити свій позитивний внесок в розвиток сталого суспільства за рахунок ефективного управління та прийняття рішень на рівні держави, муніципальному рівні, чи на рівні великих компаній і підприємств;
 • шляхом забезпечення громадян компетентною інформацією, знаннями, вміннями та інструментаріями, стимулювати зміни в суспільстві у напрямку його сталого розвитку.

Магістр повинен демонструвати:

 • здатність використовувати набуті знання та кваліфікаційні уміння в широкому діапазоні ситуацій як для аналізу проблем, так і для прийняття ефективних рішень;
 • здатність відбирати, проектувати та використовувати низку широко відомих інструментів і концепцій як частини стратегічного підходу до сталого розвитку;
 • здатність використовувати потужні сучасні методи для забезпечення сталого розвитку на практиці;
 • розвиваючу здатність до лідерства та здатність інформувати суспільство та формувати його громадську думку про необхідність сталого розвитку суспільства за рахунок ефективних організаційних підходів, змістовних презентацій, сучасного оснащення та тренерських (інструкторських) навичок.

Знання та навички магістра після закінчення запропонованої Програми, дозволять йому обіймати наступні орієнтовані посади :

 • Наукового співробітника з системної аналітики, екологічної безпеки та соціальної філософії сталого розвитку;
 • Системного аналітика з проблем сталого розвитку в органах управління містом, регіоном, областю, країною;
 • Консультанта та експерта з менеджменту сталого розвитку в адміністраціях різних рівнів;
 • Менеджера та адміністратора з сталого розвитку великих компаній, підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
 • Експерта з сталого розвитку в сфері зовнішньоекономічних зв'язків.

Навчальний план

I. Нормативна частина

( Такі курси нормативної частини спеціальності 8000007 – Адміністративний менеджмент, як «Філософія», «Англійська мова», «Філософія соціального управління», «Соціальна політика», «Основи наукових досліджень» та інші включені у формі модулів до відповідних курсів варіативної частини Програми).

1. Державне регулювання соціально-культурної сфери 3 кр.

2. Муніципальне управління 2 кр.

3. Адміністративне право 4 кр.

Разом 9 кр.

ІІ. Варіативна частина

Цикл загальнотеоретичної підготовки (базові курси для поновлення знань)

1. Основи сталого розвитку суспільства 4 кр.

2. Методологія наукових досліджень та мистецтво

системного мислення 2 кр.

3. Статистика та обчислення в дослідженні сталого розвитку 4 кр.

Разом 10 кр.

Цикл природничо-наукової підготовки

4. Математичні методи оптимізації та моделювання (модулі: математичні методи оптимізації, математичні методи

моделювання, оцінка ризиків та управління ризиками) 4 кр.

5. Сучасні комп'ютерні технології 4 кр.

6. Системний аналіз та управління (модулі: системний

аналіз, експертні системи, інтелектуальні системи

прийняття рішень, сценарний підхід) 4 кр.

7. Геоінформаційні системи 1 кр.

Разом 13 кр.

Цикл професійної та практичної підготовки

8. Економіка оточуючого середовища в глобальному та регіональному контекстах (модулі: економіка за умов глобалізації, бізнес та корпоративний сталий розвиток) 4 кр.

9. Політико-правові основи сталого розвитку та державного управління (модулі: геополітика та закони сталого розвитку, стратегічне лідерство) 3 кр.

10. Соціальна екологія та сталий розвиток (модулі: глобальна екологія, технології та сталий розвиток) 3 кр.

11.Глобальні та національні стратегії сталого розвитку і державного управління (модулі: політико-правові підходи, якість та безпека життя, національні стратегії сталого розвитку різних країн світу, енергетична безпека) 4 кр.

12. Глобалізація та стратегія конфлікту (модулі: методи вимірювання та моделювання сталого розвитку глобальні загрози для сталого розвитку, глобальне поширення товарів, технологій, капіталу, інформації, культури, мережа світових центрів даних у вивченні проблем сталого розвитку) 3 кр.

Разом 17 кр.

Всього 40 кр.

Дисципліни вільного вибору

Блок 1

1. Сучасна англійська мова 3 кр.

2. Філософія 1 кр.

3. Дисципліни кандидатського мінімуму для вступу на

PhD–програму за спеціальностями

(01.05.04 Системний аналіз та теорія оптимальних рішень;

09.00.03 Соціальна філософія та філософія історії;

21.06.01 Екологічна безпека) 2 кр.

Блок 2 (альтернативний)

4. Глобальне моделювання сталого розвитку 2 кр.

5. Політичний аналіз глобальних змін клімату 2 кр.

6. Глобальні ризики для сталого розвитку 2 кр.

Наукові дослідження та підготовка магістерської дисертації - до 50% навчального плану Всього 35 кр.

Магістерська дисертація виконується на основі проведення наукових досліджень у лабораторіях і наукових групах Інституту прикладного системного аналізу, наукових лабораторіях філії НТУУ «КПІ» (м. Славутич), та інших Інститутах і факультетах КПІ). У межах магістерської програми здійснюється підготовка до вступу на програму кандидата наук (доктора філософії).

Набір на другу вищу освіту за спеціальністю 8.000007 «Адміністративний менеджмент» і спеціалізацією «Сталий розвиток та глобальне управління» провадиться для всіх напрямків бакалаврів, спеціалістів, магістрів.

Документи, необхідні для вступу на підготовку магістрів:

 • Заява.
 • Копія диплома про освіту (бакалавр, спеціаліст, магістр).
 • Довідка з місця роботи або навчання (для бакалаврів, що продовжують навчання).
 • Опис мети вступу ( “statement of papers” ) на програму (кар'єрне зростання, підвищення кваліфікації, пошук перспективної роботи і т.д.) – до 400 слів.
 • Список опублікованих робіт (якщо є), який свідчить про інтереси майбутнього магістра в галузі менеджменту та сталого розвитку, або огляд проблем сталого розвитку (у формі есе, не більше 400 слів), розв'язання яких, як вважає вступник, можливо на базі отриманої освіти.
 • Дві рекомендації фахівців, які знайомі зі вступником за спільним навчанням, працею, дослідженнями, та можуть оцінити знання вступника, його навички розв'язувати нові задачі, його прагнення та схильність до дослідницької роботи.