Концепція розроблення та упровадження реформульованих (альтернативних) палив для авіаційної техніки

Концепція розроблення та упровадження реформульованих (альтернативних) палив для авіаційної техніки
Суть інновації
Ідея полягає у розробці системи принципів, засобів і технологічних основ для раціонального використання енергоресурсів в Україні та отримання нових екологічно безпечних біосинтетичних ПММ для авіаційної техніки.
Для реалізації ідеї необхідно розробити наукові і технологічні основи простих і доступних, техніко-економічно доцільних та екологічно безпечних методів і способів підвищення ефективності використання рослинної сировини для виробництва авіаційних паливно-мастильних матеріалів.
У результаті виконання даної роботи буде отримано:
- принципові схеми технологічних процесів виробництва біопродуктів з вибором типового обладнання, їх матеріальні баланси;
- оптимізовані параметри технологій виробництва біопродуктів;
- комплекс методів і способів низько- і середньомолекулярного алкоголізу, гліцеролізу та гліколізу соєолу-гм і композицій на його основі із рицолом або пальмолом з одержанням активних проміжних базових компонентів для паливно-мастильних матеріалів;
- будову, склад продуктів переробки технічних олій (проміжні продукти), їх фізико-хімічні властивості;
- склад і фізико-хімічні та експлуатаційні властивості, зокрема, трибологічні, мікробіологічна стабільність та біорозчеплюваність, нових екологічно безпечних біокеросинів і мастильних матеріалів;
- концепцію раціонального використання нових (альтернативних) паливно-мастильних матеріалів, а на їх підставі концепцію їх упровадження в авіації.

Новизна інновації
Дана технологія дешевше, простіше, менше та зручніше у використанні
Дана інновація характеризується комплексним поєднанням таких напрямів підвищення ефективності використання енергоресурсів:
1. Упровадження ефективного енергоощадного обладнання у системі авіапаливо-забезпечення транспортних засобів України – вирішення важливої екологоенергетичної проблеми.
2. Упровадження біогенних палив для транспортних засобів, що знижує забрудненість навколишнього середовища внаслідок експлуатації транспортних засобів, є економічно доцільним.
3. Покращення екологічних характеристик палив і мастильних матеріалів – один із найефективніших способів зменшення негативного впливу на довкілля.

Опис проблеми
В умовах обмеженої забезпеченості України первинними та вторинними енергоносіями надто актуальною є проблема розробки концепції виробництва, методів синтезу та засобів упровадження нових екологічно безпечних паливно-мастильних матеріалів.
За прогнозами експертів, до 2050 р. авіаперевезення спричинятимуть до 20% шкідливих викидів у всьому світі. Тож, використання біопалива для ЛА буде запобігати такому негативному розвитку.
Основною перевагою, що досягається внаслідок розроблення екологічних видів альтернативного палива для повітряних суден (ПС), є можливість зменшення емісії парникових газів (GHG) протягом життєвого циклу. У той же час використання іншої сировини для альтернативних палив дозволять зменшити вміст сірки. А зменшення вмісту сірки в складі палива є надійним способом підвищення якості повітря та пов’язано зі зниженням обсягу викидів оксидів сірки (SOx) і мікрочастинок (PM).
Отримані у межах проекту науково-технічні результати сприятимуть якнайшвидшому розвитку сфери виробництва сучасних екологічних моторних палив, їх раціонального використання та, як результат, підвищенню екологічності ПС.
Пріоритетність розвитку сектору альтернативних моторних палив обґрунтовано низкою законодавчих актів та директивних документів: Директив Європейського Парламенту та Ради 2003/30/ЄС від 8 травня 2003 р. про сприяння використанню біопалив або іншого відновлюваного палива для транспорту, 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 року стосовно сприяння використанню енергії відновлюваних джерел; законів України «Про альтернативні джерела енергії» № 555-IV від 20.02.2003 р., «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива» № 1391-VI від 21.05.2009 р., «Про альтернативні види палива» № 1391-IV від 14.01.2000 р.; «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» № 2818-VI від 21 грудня 2010 року, «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» № 3268-VI 21 квітня 2011 року, розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 1071-р «Про схвалення енергетичної стратегії України на період до 2030 р.», постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010–2015 роки», постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 944 «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 р. № 2174-р «Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2009 р. № 276-р «Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми розвитку виробництва та використання біологічних видів палива», ASTM D 4054-09 «Стандартная методика аттестации и утверждения новых авиационных турбинных топлив и присадок к ним».
Проект розраховано на вирішення важливої науково-прикладної проблеми розробки та упровадження нових біосинтетичних (альтернативних) паливно-мастильних матеріалів для авіаційної техніки. Проект прямо знаходиться у контексті вирішення глобальної загальносвітової проблеми підвищення ефективності використання енергоресурсів і зменшення техногенного навантаження на довкілля.

Стадія розробки технології/продукту
Проведено лабораторні випробування
Відпрацьована технологія для дрібносерійного виробництва

Ринки
Обсяг споживання авіаційного палива в Україні становить близько 300-350 тис. т в рік. Паливо поставляється з Кременчуцького НПЗ (постачальники - "Укртатнафта" і "Кребо"), з Волгоградського НПЗ (Росія; компанія "ЛУК-Авіа Ойл") і Лисичанського НПЗ (ТНК-ВР-Авіа"). Близько 50% ринку припадає на заправки в ДМА "Бориспіль".
У той же час авіаційне паливо за умови відвантаження залізничним транспортом продають за цінами 12 000-18000 гривень за тонну, тобто в середньому 15 000 грн/т. Таким чином, вартість ринку авіапалива в Україні складає 4,5-5,25 млрд грн на рік. За умови упровадження альтернативного біопалива (суміш традиційного керосину і біокомпоненту 50:50) Україна зможе економити близько 2 млрд грн щорічно.
Виробництво рослинної олії в Україні є потужною галуззю агропромислового комплексу, яка об'єднує виробників насіння і масложирової продукції. За обсягами виробництва рослинної олії в Україні в останні 10 років спостерігається щорічне зростання. Майже дві третини на ринку рослинних олій в Україні займає соняшникова олія, третина - тропічні олії, і менше 10% - інші види рослинних масел (оливкове, соєве, рапсове, льняне, гірчичне). На сьогоднішній день насіння ріпаку досить затребуване в Європі (Польща, Франція, Бельгія, Нідерланди). Україна займає одне з провідних місць серед експортерів ріпаку, так як експорт є основним напрямком збуту для українських виробників. Обсяги поставок з олійної країни також прямо залежать від інтересу європейських країн, які використовують ріпак для виробництва біодизеля. Основними імпортерами українського ріпаку для зазначених цілей є Польща, Франція, Китай. Так, в поточному сезоні Польща є найбільшим імпортером українського ріпаку, за період з липня 2011 р. імпортували більше 325 тис. тоннмаслової.

Конкуренти, товари-замінники, бар‘єри входу
Основним конкурентом виступає Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості МАСМА.
Потенційно, можуть скопіювати, але наша технологія є захищеною патентом і свідоцтвом про інтелектуальну власність:
- Бойченко С.В., Яковлєва А.В., Вовк О.О., Черняк Л.М.Концепція розроблення та упровадження нових екологічно безпечних авіаційних палив. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53402. Зареєстр. 31.01.2014 p.
- Патент 84484 '' Спосіб одержання базових для галузі ММ біосинтетичних олив'', Бюл. №20 , 2008. б) Кириченко В.І., Кириченко Л.М. Патент 91623 '' Спосіб одержання базових для галузі ММ біосинтетичних олив-присадок поліфункціональної дії'' Бюл. №15, 2010.

Ризики проекту та антиризикові заходи
Основними ризиками проекту є нестабільність економіки України, незрілість ринку і кінцевого споживача.
Антиризиковими заходами можуть бути підтримка державних органів.
Гарантуванням розвитку може бути державна програма розроблення та упровадження альтернативних палив для авіації.