Створення концепції та методичних основ побудови інтегрованих систем контролю ефективності енерговикористання на виробничо-господарських об’єктах

Ключеві слова
Енергетика та енергоефективність

Опис
Авторами цього інноваційного проекту визначено напрями та методичні підходи до удосконалення діючих методик нормування питомих витрат електричної енергії на виробничо-господарських об'єктах

Новизна інновації:
Дані останніх 15 років свідчать про те, що в Україні значні, масштабні результати у сфері енергозбереження досягнуті не були. Основною причиною такого стану справ є відсутність дієвого управління енергозбереженням як на державному та регіональному рівні, так і на рівні підприємств, організацій, їх підрозділів, а також окремих енергоємних установок та процесів. Однією з перших, принципово важливих функцій такого управління є контроль ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) на всіх рівнях господарювання, єдиним "інструментом" виконання якої в Україні традиційно є система нормування питомих витрат палива та енергії.
Проблема полягає у тому, що існуюча система нормування питомих витрат ПЕР і, зокрема, електричної енергії має низку суттєвих недоліків, які не дозволяють об'єктивно оцінювати рівень ефективності енерговикористання і, отже, приймати правильні та своєчасні управлінські рішення у сфері енергозбереження. З іншого боку, альтернативні підходи до контролю ефективності використання палива та енергії, які використовуються за кордоном, також мають низку істотних недоліків, спрощень і невирішених питань, що не дозволяє безпосередньо, «механічно» застосувати їх в Україні.
Авторами цього інноваційного проекту визначено напрями та методичні підходи до удосконалення діючих методик нормування питомих витрат електричної енергії на виробничо-господарських об'єктах, а також розроблені методичні основи побудови і функціонування оригінальних систем оперативного контролю ефективності використання електроенергії у виробництві.
На думку авторів проекту, найбільш доцільним напрямом розвитку існуючої в Україні системи контролю ефективності використання електричної енергії є створення на виробничо-господарських об'єктах інтегрованих систем контролю, які ґрунтуються на поєднанні удосконалених методів нормування її питомої витрати з побудовою систем оперативного контролю ефективності її використання.
Застосування концепції і методичних основ побудови інтегрованих систем контролю дозволить встановлювати більш точні і науково обґрунтовані значення показників ефективності використання електроенергії, підвищити об'єктивність і оперативність контролю енергоефективності, що, у свою чергу, створить необхідні умови для дієвого управління енергозбереженням на виробничо-господарських об'єктах з метою зниження собівартості та підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва.

Опис проблеми:
Нормування питомих витрат електроенергії передусім базується на побудові, аналізі та раціоналізації електричних балансів виробничо-господарських об'єктів. Тому з метою удосконалення діючої в Україні системи нормування авторами цього інвестиційного проекту розроблено методичні підходи до побудови оптимальних розрахункових моделей електробалансів, які базуються на застосуванні експертних методів, методів нечіткої математики і оптимального програмування. Використання цих методів дозволить будувати для виробничо-господарських об'єктів баланси споживання електричної енергії, які будуть більш обґрунтованими і точними у порівнянні з електробалансами, що отримуються традиційним розрахунково-аналітичним методом.
Розроблені авторами проекту методичні основи побудови і функціонування систем оперативного контролю ефективності використання електроенергії у виробництві є оригінальними, і суттєво відрізняються від методик побудови систем контролю і планування енергоспоживання, що використовуються в зарубіжній практиці і відомі під назвою Monitoring and Targeting Systems. Основні переваги запропонованої авторами методики полягають у використанні експертних методів визначення складу чинників, які суттєво впливають на електроспоживання, а також у застосуванні більш строгих і чітких ймовірнісно-статистичних процедур для побудови математичних моделей і встановлення «стандартів» споживання електроенергії, які дозволяють враховувати випадковий характер процесів електроспоживання та залишкову похибку їх моделювання.
Крім того, авторами цього проекту пропонується також оригінальна процедура контролю виконання встановлених «стандартів» електроспоживання, яка базується на застосуванні методів статистичного контролю якості продукції, що дасть можливість оперативно визначати моменти невипадкового зниження або підвищення ефективності використання електричної енергії, а також отримувати об'єктивну кількісну оцінку величини її економії або перевитрати протягом відповідних періодів часу.
Сама ж ідея і методичні підходи до створення інтегрованих систем контролю енергоефективності на виробничо-господарських об'єктах не мають ні вітчизняних, ні закордонних аналогів.

Стадія розробки:
Існуюча система нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів не дозволяє вирішити проблему об'єктивної кількісної оцінки рівня ефективності використання палива та енергії у суспільному виробництві.
Без вирішення цієї проблеми не можуть успішно виконуватися і практично не виконуються в Україні, зокрема, такі функції управління енергозбереженням як створення і обґрунтоване застосування методів економічного стимулювання ефективного використання електроенергії, впровадження енергозберігаючого обладнання, технологій та заходів; створення і функціонування дієвого механізму залучення інвестицій в сферу енергозбереження; оцінка потенціалу енергозбереження, економічної доцільності та пріоритетності реалізації проектів енергозбереження; здійснення моніторингу результатів їх впровадження, забезпечення повернення інвестованих коштів тощо.

Потенційні споживачі, ринки:
Енергетичний, промисловий та комунальний сектори економіки, центральні та місцеві органи виконавчої влади, що здійснюють управління ефективністю використання паливно-енергетичних ресурсів (Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, Держенергонагляд, міські та обласні державні адміністрації), організації, що здійснюють розробку регіональних та галузевих методик нормування питомих витрат ПЕР, а також розрахунки за цими методиками, енергосервісні компанії.